Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Marek Boruta

se sídlem Pražská 21, 400 01 Ústí nad Labem,

identifikační číslo: 63174928

zapsaném na magistrátě v Ústí nad Labem

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nabytek-bmark.cz, www.b-mark.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Marek Boruta, se sídlem

Pražská 21, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo: 631 74 928, 

zapsané v obchodním rejstříku na magistrátě v Ústí nad Labem (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.nabytek-bmark.cz, www.b-mark.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovaními obchodních podmínek.

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. V případě zrušení výroby některých z výrobků. Máme nárok na storno objednávky.

3.10. Většina námi nabízeného zboží je sériově vyráběna a s ohledem na tuto skutečnost nejsou možné jakékoliv další úpravy (rozměr, úchyt,...), než které jsou nabízeny u konkrétního produktu (barva, strana,...)

3.11. Tolerance rozměrů +/- 5 cm

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.   Cena zboží na eshopu se nemusí shodovat s cenou zboží na kamenné prodejně.

4.2.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pražská 1661/5, 400 01 Ústí nad Labem;

 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 

​                   -  zvažte možnost platby převodem, řidič nemá terminál a dobírka musí být v hotovosti. 

 1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 915072723/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);

 2. pomocí splátkového prodeje HOME CREDIT a COFIDIS (splátkový prodej je možný pouze po osobní návštěvě prodejny)

4.3.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4.   Prodávající má s ohledem na rozsah a hodnotu objednávky možnost požadovat finanční zálohu (obvykle ve výši 20% z celkové hodnoty objednávky). O této záloze bude zákazníka informovat v co nejkratší době po zadání objednávky do systému. Záloha může být požadována i v případě, že zákazník požaduje některé nestandartní úpravy objednaného zboží.

4.5.  Dodací lhůta počne běžet okamžikem připsání zálohy na konto prodávajícího. Nebo pokud není záloha požadována dnem učinění objednávky.

4.6.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající Marek Boruta je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář  poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@b-mark.cz.

5.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu a pokud je to možné v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní částku za zboží přijatou od kupujícího do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Po kontrole zboží prodávajícím, může prodávající ponížit vratnou částku v případě znehodnocení či poškození zboží dle nákladu spojených s následnou opravou apod. Zásilky na dobírku nepřebíráme.

5.5.     Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, nebo upravit a v této souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako např. náklady na dopravu a to až do částky 20% z hodnoty objednaného zboží.

5.6.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.   Pokud byla uhrazena záloha na zboží, které je objednávané na přání zákazníka (výběr látky, barvy dřeva, montáž, apod.), objednávka se stává závaznou. Podle § 1837 obč. zák. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. V případě stornování této objednávky a odstoupení od smouvy je záloha nevratná.

5.8.   Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplně kontaktní údaje. Vyjímečně může prodejce požadovat po kupujícím souhlas s tím, že objednávka je závazná a že ji není možné stornovat. Pokud kupující souhlasí se závaznou objednávkou, není možné, aby ji později zrušil.

5.9.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.   Zboží je v souladu s kupní smlouvou doručeno na  výdejní místo určené kupujícím v objednávce, na kterém je objednané zboží vyloženo a předáno zákazníkovi.

6.2.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4.  Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, přičemž zboží nepřevezme do 5-ti dnů (dle otevírací doby prodejny) od výzvy prodávajícího k odběru zboží nebo jiné lhůtě delší smluvené s prodávajícím, po této době účtuje prodávající skladné 150 Kč za každý započatý den. Kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká. V případě změny objednávky v den převzetí zboží bude účtován poplatek 300 Kč.

6.5.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.  Odpovědnost za škodu zboží přebírá přepravce při převzetí zásilky od předávajícího. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, ale také rozbaleného zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Přepravce je povinnen sečkat na Vaši řádnou kontrolu. Až po Vašem odsouhlasení a podpisu přepravce odjíždí. V případě shledání porušení obalu nebo zboží nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu, bez zápisu o poškození, kupující stvrzuje, že zásilka obsahující zboží byla neporušena. Na pozdější reklamaci přepravce nebude brát zřetel. Bohužel občas dochází k poškození zásilky během přepravy, a toto je jediná možnost, jak kvalitu přepravy reklamovat. V případě doručování zboží přepravní společností (PPL, TopTrans) je zapotřebí obratem zboží rozbalit a zkontrolovat obsah. Pokud není informace o poškození zboží přepravcem hlášená nejpozději do druhého dne, nemůžeme zaručit, zda přepravní společnost reklamaci uzná a je tak chyba na straně přebírajícího. Při hlášení poškození ze strany přepravce je nutné zaslat mimo poškozeného výrobku i krabici ve kterém bylo zboží přepravováno a to tak, aby byl nejlépe vidět poškozený obal. Dále i vnitřní obsah balení jak je zabaleno. 

6.7. V případě dodání zboží naší dopravou - dopravou vozem B-MARK, je doklad EET (při doplatku zboží) zaslán následující pracovní den na email.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.   

6.8.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.9. Vyobrazený termín dodání u zboží má informativní charakter dle zkušeností dodání zboží konkrétním výrobcem k nám na sklad. S tím, že termín dodání na náš sklad se může prodloužit až na 10 týdnů od úhrady zálohy na náš účet. 

6.10.  Vyhrazujeme si právo na změnu termínu dodání bez nároku na kompenzaci

6.11.  Při přebírání zboží s křehkým obsahem (zrcadlo, sklo nebo keramika) žádáme od zákazníka zkontrolavat zboží hned při převzetí u řidiče. Pokud není tak učiněno nemůžeme zaručit následné kladné vyřízení reklamace.

6.12. Řidič dodává zboží na adresu a vydává z auta (bez stěhování). Poplatek za asistenci řidiče za vchodové dveře 350 Kč. Asistence při stěhování do 1. patra 500 Kč, od 2. patra - cena po domluvě.

Více najdete v Dodacích a platebních podmínkách.

7. Práva z Vadného plnění

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.   Ustanovení uvedená v čl. 8 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3    Kupující je povinnem zajistit odbornou montáž u každého zboží dodávaného v demontu.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího je v souladu s platnou legislativou - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation - dále jen "GDPR"). Informace o GDPR naleznete zde

 

10. Řešení mimosoudního sporu

Mimosoudní řešení sporů
10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Doručování

11.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

11.2.   Zpráva je doručena:​​

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

13. Závěrečná ustanovení

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

© Používáme e-shop oXyShop X5 od společnosti oXy Online s.r.o.