Úvod / Reklamační řád

Reklamační řád


REKLAMAČNÍ ŘÁD

I.
Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady

I.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

I.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

I.3.    Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným používáním i ošetřením, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží. Za vadu se nepovažuje odlišný barevný odstín, ke kterému může dojít v závislosti na nastavení barev na Vašem monitoru a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha, textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). 
Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal patřičnou slevu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  • nenahlášením zjevných vad od převzetí zboží do 2 dnů - zboží musí být vždy zkontrolováno při vybalení, před jeho používáním (zboží, které je dodáno smontované) nebo před samotnou montáží. Smontované zboží již nelze reklamovat při zjištění vad, které byly zjevné před montáží.
  • poškozením zboží v případě vlastní přepravy
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)
  • neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží - odborná montáž je nutná pro správnost sestavení jednotlivých dílů a vyhnutí se poškození při neodborné manipulaci se zbožím
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
  • technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky
  • nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
  • uplynutím záruční doby

I.4.    Jedná-li se o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.


II.
Záruční doba

II.1.    Záruční doba na zboží je 24 měsíců (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak) a počíná dnem převzetí zboží od prodávajícího. V případě nákupu na firmu (IČO/DIČ) je záruční doba 12 měsíců. 

II.2.    Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

II.3.    Dojdeli na základě reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční lhůta znovu od tohoto data, ale zákazník si musí zažádat o nový prodejní doklad, aby mu případná další reklamace mohla být uznána.

II.4.    Při výměně je kupující po dohodě oprávněn reklamované zboží užívat až do doby výměny za zboží nové.


III.
Uplatnění reklamace

III.1.    Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu. Není-li možné provést kontrolu koupeného zboží při převzetí, protože je zabaleno, prověří kupující zejména počet převzatých originálních jednotek, jejich stav, druh převzatého zboží dle označení na obalech, jejich neporušenost, zejména citlivost skel.
V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě (prodejním dokladu) a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího jako podklad pro uplatnění reklamace. Stejně tak je kupující povinen sepsat zjištěnou vadu při převzetí zboží od přepravní služby, od které zboží přebírá.
Reklamaci zřejmých (viditelných) vad zboží, které kupující mohl zjistit při jeho předání a které nebudou takto dokladovány, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou.

Tyto vady, tj. Vady zjistitelné zevní kontrolou při dodání zboží, je kupující povinen reklamovat ihned pro převzetí zboží. Jako oprávněná nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě (prodejním dokladu) neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít.

III.2.    Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést ihned po jeho vybalení. Práva z odpovědnosti za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu a je povinen prokázat, že tyto vady mělo zboží již při dodání.

III.3.    Pokud kupující po rozbalení zboží zjistí jeho poškození, je povinen uchovat a při reklamaci předložit obal zboží. Pokud tak neučiní a při předání zboží neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít (odstavec III.1.), nebude jeho reklamace uznána.

III.4.    Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou.

III.5.    Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil.
Při reklamaci je kupující povinen předložit smlouvu, prodejku, fakturu, dodací list, doklad o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží koupil od prodávajícího, uvést datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok.
Byl-li vystaven záruční list, je kupující povinen ho při reklamaci předložit.
Podle povahy zboží připojí kupující k reklamaci další vhodné podklady pro posouzení reklamace, např. fotodokumentaci. 
Při reklamaci sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.

III.6.    Pokud kupující nereklamuje osobně, zašle reklamaci prodávajícímu doporučeně spolu s údaji a doklady podle odstavce III.5. na adresu prodejny firmy Marek Boruta B-Mark, kde zboží zakoupil, popř. může po dohodě zaslat podklady emailem.

III.7.    Lhůta reklamace začíná okamžikem, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, které musí být dle hygienických standardů.


IV.
Vyřizování reklamace

IV.1.    Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (zákon č.: 634/1992 o ochraně spotřebitele v platném znění a zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění).

IV.2.    U zboží dodáváno zahraničními dodavateli může být mezi prodávajícím a kupujícím sjednán dodatek k reklamačnímu protokolu o prodlouženém termínu vyřízení reklamace dle dohody prodávajícího a kupujícího, který je stvrzen podpisem kupujícího.

IV.3.    Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace.
Zejména je povinen, jedná-li se o méně rozměrné zboží, jeho součásti nebo díly, např. kování, kluzáky, dvířka, zásuvky, jednotlivé sedáky, židle apod., zabalit a předat prodávajícímu. Zboží předávané k reklamaci musí být dle hygienických standardů a zabalené tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.

IV.4.    V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvede zboží do stavu odpovídající kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny, příp. od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

IV.5.    Pokud to povaze věci neodporuje nebo pokud se neprokáže opak, má se zato, že rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, existoval již při převzetí zboží.

IV.6.    U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna. Výměna zboží (případně jeho součástí) je možná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

IV.7.    U vad reklamovaných v záruční době, které
    a)    nelze odstranit
    b)    brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady
má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale jestliže však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě (tzn. že stejná vada se vyskytla i po druhé opravě) nebo pro větší počet vad (tzn. že zboží má v době uplatnění reklamace současné alespoň tři odstranitelné vady) zboží řádně užívat. 

IV.8.    U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo žádat přiměřenou slevu z ceny.

IV.9.    Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu, jednotlivého komponentu apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží. Kupující má pouze právo na opravu, popř. Výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.

IV.10.    Rozhodnutí o reklamaci zdělí prodávající kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace.

IV.11.    Pokud ze strany kupujícího došlo k neoprávněné reklamaci, např. Nepravdivě uvedl vadu nebo její příčinu, je povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady vzniklé s vyřizováním této reklamace.

V.
Zasílaní reklamovaného zboží

V.1.     Prodávající nese zodpovědnost za zboží zaslané ze skladu k zákazníkovi. Případné poškození při dopravě se řeší následně s přepravní společností, kdy zákazník je povinen dodat všechny potřebné dokumenty k prošetření reklamace. Těmi jsou např. fotografie obalu, štítků na obalu, samozného zboží v detailu i celková fotografie, aj. dle žádosti přepravní služby.

V.2.     Kupující je povinen, v případě, že reklamované zboží zasílá zpět prodejci, zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě, že je zboží zasíláno již jako poškozené, tak že nedojde k většímu poškození, než při reklamaci. Kupující je povinen seznámit se s obchodními podmínkami přepravce, kterým posílá zpět reklamované zboží, tedy i s návodem, jak zboží zabalit, aby k poškození nedošlo.

Využíváme služeb PPL, zde se můžete seznámit s dokumentem, jak správně zabalit zásilku: SPRÁVNĚ ZABALENÁ ZÁSILKA

VI.
Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující nákupem, popř. objednatel objednávkou na prodejnách či internetovém obchodu firmy:

 

Reklamační list ke stažení - zde


Marek Boruta B-Mark

Pražská 1313/21
400 01  Ústí nad Labem
info@b-mark.cz
606 663 407

© Používáme e-shop oXyShop X5 od společnosti oXy Online s.r.o.